Unitat Covid: experiència en Assistent Clínic

En la segona onada de la Covid-19, en un moment de pandèmia en el qual la càrrega assistencial que suposa el malalt de Covid es veu incrementada amb la càrrega administrativa que es posa en marxa amb els diferents programes que engega el Departament de Salut. Per donar una resposta àgil i eficient a totes aquestes tasques i fer un bon acompanyament als usuaris es decideix per la incorporació de l'Assistent Clínic.


Person responsible for the Good Practice

HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL

Good Practice publisher

Description


Objectius:

 • Treure de les UAU les tasques administratives relacionades amb la Covid.
 • Donar suport als professionals assistencials de referència.
 • Acompanyar a les persones amb Covid i els seus contactes estrets durant el procès assistencial.

Punts forts:

 • El professional que ha assumit aquesta figura prové de l'AP, per tant és coneixedor del funcionament i per tant facilita la seva incorporació i inclusió dins l'equip.
 • Alta capacitat de suport en les diferents tasques administratives derivades de la Covid que ha permès evitar la saturació dels equips d'AP.
 • La resta de professionals que treballen a la unitat, com enfermera referent i RECO i Gestor Covid han pogut desenvolupar la feina assistencial i de suport, delegant la tasca administrativa que se'n deriva.
 • Reforç en la informació als usuaris sobre mesures d'aïllament per fer una quarantena de manera adequada.

Punts febles:

 • El desconeixement d'aquesta figura en les rutines diàries del sistema ha generat malentesos i a vegades dificultat en la fluïdesa per realitzar les tasques.
 • Hem hagut de formar al professional més enllà de les tasques administratives per poder treballar de manera autònoma.

I les hem superat amb: 

 • Grans dosis de comunicació.
 • Capacitat d'adaptació i resolució de l'equip davant els canvis constants.
 • Feedback diari que ens ha permès avançar com a equip.

 

CONCLUSIONS:

D'aquesta experiència, traiem la conclusió que la figura d'Assistent clínic és molt positiva dins els equips de treball, ja sigui en l'AP com en unitats específiques com la nostra. I cal tenir present diferents tipus d'actuació en un futur proper i imminent,:

 • La formació específica.
 • La reordenació de tasques dels equips, per identificar en quines d'aquestes l'Assistent clínic pot aportar valor.

Price

UnspecifiedPublished on*** 8 Jul 2021Comments


Log in to leave a comment.


We’re preparing the Good Management Practice file. You’ll be able to download it in a few seconds

Supporters