Creació model Àrees d’activitats amb una mirada inclusiva

Oferta d’activitats atractives i estimuladores, que generen canvis en l’entorn de vida de les persones, permeten gaudir del seu temps, milloren la qualitat de vida i augmenten les estratègies i les eines d’intervenció pels professionals.


Person responsible for the Good Practice

Description

Catalònia Fundació Creactiva presenta aquesta bona pràctica de gestió, que tracta sobre un model transversal d’intervenció a tots els seus serveis.
El model d’Àrees utilitzat és un model dissenyat, estructurat i implementat sota uns paràmetres de qualitat. Els tècnics que en formen part han estat contractats per l’entitat amb una cura especial, perquè donin el millor a les persones fent allò que els agrada i en el que estan formats.

La implementació d’aquest projecte d’àrees ha requerit:

 • Un model liderat per tècnics formats en diverses especialitats: música, dansa, esports...
 • Un equip de professionals d’atenció directe formats de manera específica per dur a terme i dinamitzar les activitats de cada àrea.
 • Un programa de formació continuada, que actualitza i amplia la formació al conjunt de tècnics i monitors.
 • Espais adequats per dur a terme les activitats.
 • Participació en l’entorn comunitari:

 

 • Col·laboració amb els Ajuntaments.
 • Realització d’activitats en recursos normalitzats.
 • Participació amb entitats de l’entorn.
 • Col·laboració amb agents del món cultural i social.
 • Difusió de les activitats.
 • Aprofitant i generant noves oportunitats amb una mirada inclusiva.Les àrees d’activitat actuals de la Fundació son:

ÀREA DE COMUNICACIÓ I ESTIMULACIÓ COGNITIVA
Estimular el desenvolupament personal, les relacions interpersonals, el benestar i la salut, i mantenir i potenciar les capacitats cognitives de les persones.

ÀREA DE L’ART
Fer que la persona visqui noves experiències, processos de creació, transformació i creixement personal, que li permetin millorar les seves habilitats i la seva inclusió social mitjançant les arts plàstiques i arts escèniques.

ÀREA D’ACTIVITAT FÍSICA
Activitats motrius que permetin el coneixement i el domini del propi cos mitjançant la  psicomotricitat i la pràctica de diferents esports.

ÀREA D’ESTIMULACIÓ MULTISENSORIAL
Facilitar la integració de la informació que ens aporten els sentits, per tal de millorar la relació amb l’entorn i el desenvolupament personal. L’objectiu és facilitar la percepció d’aquestes experiències sensorials.

ÀREA DE MÚSICA
Treballar la música com una part fonamental de la vida de les persones, ja sigui a través del cant, de l’experimentació amb diferents instruments o de l’audició en sí mateixa.

ÀREA DE TERÀPIA OCUPACIONAL Reforçar l’autovaloració de la persona a través de potenciar la seva capacitat de produir, de fer coses “útils” i valorades socialment. 

               

Needs

 • Dotar a les persones d’una vida més rica i plena.
 • Diversificar la intervenció d’acord a les necessitats i preferències de cada persona i a les seves necessitats de suport.
 • Creació d’una cartera d’activitats (Catàleg d’Activitats) a l’abast i al servei de tots els Centres de l’entitat.

Results

Customer satisfaction. Les persones dels Centres Ocupacionals valoren molt positivament les activitats. Quan se’ls pregunta si els hi agrada les activitats que fan, ho valoren amb un 8,976.

Teams trained. Es desenvolupa juntament amb el model, un programa de formació continuada.

Greater brand reputation. Increment en la participació a la comunitat i l’entorn.

Excellent ratings

Generar valor per als clients

Achieve success through people’s talent

Price

UnspecifiedPublished on*** 1 Feb 2019Comments


Log in to leave a comment.


We’re preparing the Good Management Practice file. You’ll be able to download it in a few seconds